1.    Nyatakan maklumat lengkap pemohon iaitu :

     Nama Peserta
     No. Kad Pengenalan (sila sertakan salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional)
     Umur
     Jantina
     Kaum/Bangsa
     Taraf Perkahwinan (Bujang/Berkahwin)
     Taraf Pendidikan
     Alamat Tetap/Alamat Surat-menyurat (jika berlainan)
     No. Telefon Kediaman dan Telefon Bimbit
     Alamat e-mel
     Kursus Keusahawanan yang telah dihadiri


 2.    Latar belakang perniagaan sedia ada.

 3.    Maklumat Perniagaan/Projek Dicadangkan :

     Lokasi Projek
     Rancangan Organisasi
     Rancangan Pengeluaran/Operasi (jika berkaitan)
     Rancangan Kewangan (Aliran Tunai untuk tempoh 5 tahun) dan kaedah perolehan (procurement) bagi setiap kos komponen yang dicadangkan
     Jadual Pelaksanaan Projek
     Cadangan pemilihan mentor oleh peserta

 4.    Gambar Projek/ Perniagaan.

 5.    Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM/ Ordinan Sabah/ Sarawak). Bagi Syarikat Sdn. Bhd perlu mengemukakan salinan Borang 49 dan 24.

 6.    Salinan keterangan hak milik tanah/premis yang disahkan.

 7.    Salinan surat perjanjian penyewaan tanah/premis yang telah dimatikan setem hasil (jika berkaitan).

 8.    Salinan penyata akaun syarikat 3 bulan terkini.

 9.    Salinan penyata kewangan 3 tahun terkini

 10.    Dokumen Sokongan Perniagaan dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

 11.    Dokumen Rancangan Perniagaan dihadkan kepada 50 muka surat sahaja tidak termasuk dokumen-dokumen lampiran.

 12.    Format Rancangan Perniagaan hendaklah ditulis dalam Bahasa Malaysia menggunakan Font Arial 12 dan spacing 1.5.

 13.     Panduan Penyediaan  Dokumen Rancangan Perniagaan boleh di rujuk di pautan ini.

Muat Turun